วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บทความที่1

วิชาเทคโนโลยีการศึกษา
วัตถุประสงค์
1.ให้เข้าใจความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษาต่อการเรียนการสอน
2.ให้เข้าใจจิตวิทยาการรับรู้ การเรียนรู้ และสื่อความหมาย ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสอนและการใช้สื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
3.ให้เข้าใจประเภทและศักยภาพของสื่อการสอนแต่ละชนิด
4.ให้เข้าใจหลักการเลือก การดัดแปลง การผลิต และการใช้สื่อการเรียนการสอน
5.ให้เข้าใจการเลือกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน
6.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้าสื่อการสอนโดยการป้อนข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ด้วยการพิมพ์ดีดแบบสัมผัสได้

ไม่มีความคิดเห็น: